Milovice – návrh městského centra

 

Milovice jsou tvořeny několika nesourodými částmi a jejich zvláštností je kromě nízkého věkového průměru obyvatel neexistence jasně určeného atraktivního centra.

Zadáním ze strany města bylo v návaznosti na předchozí záměry definovat pravidla pro zástavbu území trojúhelníku při hlavní komunikaci na pomezí bývalé vsi a rakouskouherských kasáren mezi radnicí a železniční stanicí.

 

PROPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ MĚSTA SKRZE BYTY, SLUŽBY A VEŘEJNÝ PROSTOR

 

Návrh se soustředil zejména na:

 

  • posílení zastoupení chybějící živé městské pěšky dostupné struktury s aktivním parterem

 

  • předefinovaní dopravních vazeb jejichž součástí je redukce plochy odstavných stání autobusového terminálu ve prospěch pobytových veřejných prostranství

 

  • propojení obou částí zdůrazněním průhledů na stávající Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské

 

  • integraci polyfunkce s rozvrstvením funkčního využití po patrech namísto velkorozměrových prodejních zařízení

 

  • nabídnutí městského typu bydlení oproti převažujícímu sídlištnímu v linii diverzifikace stávající nabídky (strategickým cílem se jeví sídliště doplnit rodinnými domy a městským bydlením pro posílení prestiže lokality v pražském zázemí)

 

Studie posloužila jako návrh prostorového uspořádání městského centra Milovic obsahující regulativy vztažené k odhadu ceny společných městských prostor sloužící jako podklad pro jednání města s vlastníky a koordinaci zájmů v území. Byla na místě prezentována veřejnosti a otištěna v místním zpravodaji, v důsledku výměny politické reprezentace ji však město již dále nerozvíjelo.

KLIENT

město Milovice, okres Nymburk

REALIZACE URBANISTICKÉ STUDIE

2017

Category

Urbanismus