Obnova areálu Pražského hradu

 

Od roku 2008 se Studio acht soustavně věnuje obnově exteriéru a interiéru většiny budov tvořících Pražský hrad. První zakázkou byl projekt opravy pláště Královského letohrádku a v následujících letech jsme se mohli podílet na obnově a v některých případech i přestavbě objektů této nejvýznamnější pražské dominanty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETOHRÁDEK KRÁLOVNY ANNY

 

V letech 2008-2012 proběhly dle projektů Studia acht tři etapy oprav letohrádku, který pro svoji ženu Annu nechal postavit Ferdinand I. Habsburský. Stavbu pro něj realizovali italští umělci v 60.-70. letech 16. století a završil originální střechou architekt Bonifác Wolmut.

Navrhované sanační úpravy byly vedeny snahou zachránit mimořádně cennou historickou stavbu a její filigránskou kamenickou výzdobu před destrukčními povětrnostními vlivy působícími shora i zdola. Celkově rekonstruovány byly parterové terasy okolo budovy s novou dlažbou z českých mramorů a s originálně navrženými bronzovými mřížemi. Protože se zjistilo, že několikrát opravovanou historickou plechovou krytinu již bohužel nelze zachránit, bylo třeba navrhnout v rámci opravy střechy také její náhradu z měděných plechů se speciálně vyvinutou patinou.

V roce 2019 probíhá projektová příprava pro obnovu interiéru Letohrádku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚSTAV ŠLECHTIČEN

 

Roku 1600 získal původní palác pánů z Rožmberka císař Rudolf II. a spojil jej s Ludvíkovým křídlem Královského paláce dřevěnou chodbou na pilířích. Ve 20. letech 18. století byl palác zvýšen o 2. patro a uvnitř předělen příčkami (Thomas Haffenecker). Od roku 1753 pak probíhala přestavba pro Ústav šlechtičen (A. Luragho podle projektu N. Pacassiho). V tomto stavu se areál zachoval v podstatě až do rekonstrukce, která proběhla v letech 1996–2007. Předmětem našeho projektu byla památková obnova obvodového pláště paláce včetně teras a střech.  Součástí akce byly také opravy pláště opěrných zdí parkánů včetně jejich teras a dále stavební a restaurátorské opravy pavilonu Bellevue a s ním související opěrné stěny na západě.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUDVÍKOVO KŘÍDLO

 

Ludvíkovo křídlo je součástí Starého královského paláce, kolmě vystupuje z jeho jižní fronty. K východní stěně Ludvíkova křídla je přisazeno tzv. Tereziánské křídlo, uzavírající jižní dvorek před Starým palácem. Renesanční budova, postavená poč. 16. století Benediktem Riedem, je šestipodlažní a jednokřídlá, s valbovou střechou. V barokní době bylo jižní průčelí zesíleno šikmými cihelnými přizdívkami. Poslední výraznější rekonstrukční etapa proběhla pod vedením architekta Rothmayera v 60. letech 20. stol., kdy byly nově řešeny dveře i jejich hladká kamenná ostění vč. nadsvětlíků či historizující okenní výplně s tabulkovým zasklením.

Předmětem našeho projektu byla památková obnova pláště Ludvíkova křídla. Jednalo se o veškeré plošné, plastické, uměleckořemeslné prvky fasád z kamene, cihel, omítky, vč. oplechování, a zámečnických prvků, a to od soklů po hlavní římsu fasád, a dále o dílčí sanační zásahy do krovu a střechy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JIŽNÍ KŘÍDLO

 

Předmětem projektu byla památková obnova obvodového pláště fasád jižního křídla Nového paláce Pražského hradu (sousedícího na severu s 2. a 3. Hradním nádvořím), které jsou obrácené do jižních zahrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁPADNÍ KŘÍDLO

 

Zásadní význam pro architektonický výraz fasád západní části hradního areálu měla přestavba z let 1755–1775, při níž dostal Nový královský palác svou dnešní jednotnou fasádu a úplně nově vzniklo čestné I. nádvoří. Ze stavebně ne zcela sourodého komplexu hradních budov, rostlého od raného středověku, se tak stala reprezentační panovnická rezidence zámeckého charakteru. Architektem této přestavby ve stylu vídeňského barokního klasicismu s rokokovými prvky byl Niccolo Paccassi. Úpravy v následujících obdobích se týkaly spíše interiérů a areál celkově upadal. Další zásadní úpravou, a poslední, která se významně dotkla exteriérů západní části Hradu, byla předválečná přestavba architekta Plečnika pro reprezentační účely rezidence prezidenta republiky.

Předmětem našeho projektu byla památková obnova obvodového pláště paláců Severního křídla od Slévárenského dvora, fasád západních křídel do IV. nádvoří, všech fasád křídel I. nádvoří, včetně fasád do Hradčanského náměstí a západní části fasád Jižního křídla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMY ZEDNICKÉHO POLÍRA A ZAHRADNÍKA

 

Památkově obnovený objekt je tvořen třemi srostlými domy: patrovým Renesančním domem spojeným na jihu s Domem zednického políra v rámci č.p. 49 a na severu s Domem zahradníka s č.p. 50. Jedná se o v jádře renesanční domky s menšími  barokními, klasicistními a posléze novodobými úpravami (20., 80. léta 20.stol). Předmětem projektu byla oprava, resp. památková obnova objektů pro účely směny Hradní stráže a směny jednotky hradní Policie a zároveň obnova veškeré fasádní plochy a střechy včetně krovů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEVERNÍ PARKÁN

 

Předmětem projektu byla památková obnova obvodového pláště Severního parkánu, hradeb a Prašné věže včetně přilehlých oblastí. Projekt je právě realizován.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEZKA V HORNÍM JELENÍM PŘÍKOPU

 

Projekt řešil obnovu parkové stezky v horním Jelením příkopu, osvětlení podél této stezky a dále osvětlení podél cesty při severní fasádě.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOCKEROVY DOMY

 

Na místě Kanovnických či Mockerových domů (č.p. 35 a 36) se nacházela od konce 15. století spolu s obytným domem i zbrojnice zvaná „tajná”. Původní zástavba se středověkým jádrem a četnými mladšími úpravami však byla roku 1879 zbourána, neboť, jak uvádí dobové prameny „hrozila zřícením“, a byla nahrazena novou zástavbou podle návrhu architekta Josefa Mockera.

Předmětem našeho projektu byly stavební úpravy Mockerových domů související s obnovou technologického vybavení objektu, které v současnosti slouží jako gastro provoz – jídelna pro zaměstnance Pražského hradu a restaurace. Architektonickým záměrem byla obnova historické budovy, nové konstrukce jako jsou výdejní úseky gastro provozu či toalety byly však řešeny soudobě, ve střídmém, materiálově kvalitním a nadčasovém řešení. Projekt čeká na realizaci.

 

 

NOVÉ PROBOŠTSTVÍ

 

Návrh rekonstrukce a dostavby dvorních křídel Nového proboštství vycházel z konceptu otevření dvora veřejnosti. Žádný jiný dvůr na severní parkánové hradbě Hradu není veřejně přístupný. Vznikne tak nový prostor, dosud nenavštěvovaný, který umožní návštěvníkům příjemně posedět v malebném zákoutí a kochat se výhledem přes Jelení příkop na Míčovnu v Královské zahradě.

 

Ve dvoře vzniknou dvě přístavby v místech původních hospodářských stavení. V jedné se předpokládá využití pro administrativu, v druhé se plánuje prosklená kavárna. Oprava stávajícího domu bude probíhat z většiny v restaurátorském režimu, s drobnými úpravami dispozic, které zajistí větší vzdušnost a otevřenost budovy a odstraní pozůstatky kasáren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOKALITA

Praha , Česká republika

KLIENT

Správa Pražského hradu, Arcibiskupství pražské

FÁZE PROJEKTU

2008 - xxx

Category

Kultura, Rekonstrukce, Umění