Sarkofág kardinála Berana

 

Novodobá přístavba Katedrály sv. Víta, sv. Václava a sv. Vojtěcha je navržena jako trojlodí, jehož první tři travé jsou prohloubena bočními kaplemi. Při vchodu západním portálem, po levé, severní straně, nachází se první boční kaple, zvaná na počest donátorů, kaplí Bartoňů z Dobenína. Tato byla určena pro umístění náhrobku Josefa kardinála Berana.

 

Takřka čtvercový půdorys je ohraničen západně a východně plnými pískovcovými stěnami, čelní, severní stěna, od cca tří metrů, je prolomena velkoplošným vitrážovým prosklením. Okenní sklomalba, tak jako nástěnná malba na západní stěně, vyjadřuje alegorii osmi Blahoslavenství. Na této straně je čelně, v ose vstupu, instalováno sousoší sv. Anežky Přemyslovny od akad. sochaře Karla Stádníka z r. 1989. Bronzová figurativní část je osazena na pískovcové podnoži. Křehká vertikální sestava nezasahuje do oblasti vitráží. K východní stěně se přimyká dřevěný oltář, na jehož mramorové mense stojí gotický tabulový oltář toskánské provenience s Madonou a světci.

 

Do kaple se vstupuje jižním směrem, mřížovou brankou v centrální ose. Tento vstup je vymezen po stranách masivním novogotickým pískovcovým zábradlím, jehož horní plocha je navýšena okrasnou mříží, tak jako branka, v neoklasicistním stylu, v jehož ose je naznačena silueta Kláštera sv. Anežky České.

 

Půdorysná kompozice

Naproti oltáři, na centrální východo –západní ose je symetricky, v podélné poloze k západní stěně, navrženo umístění sarkofágu. Základní sestava se skládá z tumby a podstavce.

Půdorysně obdélníkový podstavec nepřekračuje západní části osových diagonál kaple a vyplňuje prostor mezi obvodovou bordurou a druhou řadou výdlažby.

 

Prostorové souvislosti umístění

Tumba i podstavec jsou navrženy v logických objemových proporcích odpovídající funkci. Avšak horní hrana podstavce je zvolena tak, aby celková výška sestavy nepřesáhla zmíněnou mříž na jižní hranici kaple.

 

Výtvarné řešení náhrobku

Základní tvar tumby vychází z tradic sarkofágu římského typu. Mírně konické zúžení k ložné spáře víka evokuje náznakem tektoniku obrubních říms. Rozšířením jemně akcentovaná stabilita je odlehčena odebranou vyšší nutou nad patkovým soklíkem.

Hlavní podstavec je navržen v převažující horizontální proporci, v jednoduché formě nízkého kvádru.

 

Zvolené materiály, povrchová úprava, detail

Tumba je navržena ze světlešedé Přibyslavské opuky. Jemné vznešenosti je tak dosaženo šlechtěným povrchem, doleštěným do hedvábného podlesku. Podélná lícová stěna je opatřena nápisem „Josef kardinál Beran“. Kardinálský znak bude umístěn dle finálního rozhodnutí v ose pod nápisem nebo na čelní stěně tumby směrem k hlavní lodi katedrály. Vysekávané písmo a znak bude prezentováno v typografii římského patkového písma.

 

Podstavec je navržen z hrubozrnného Hořického pískovce. Prostá zemitost základního prvku je zdůrazněna vertikálním přerýhováním obvodových stěn. Metoda plošného šalírování zpevní tvar a podpoří plasticitu technického řezu.

 

Vzhledem k tomu, že mramorová podlaha kaple je dvěma stupni navýšena oproti úrovni hlavní lodi, výška i jednoznačnost sestavy skýtá pocit vznešenosti z kteréhokoliv pohledu od hlavního trojlodí.

 

V Praze, dne 5.3.2018

Václav Hlaváček

 

 

A modern annex to the St. Vitus Cathedral, St. Wenceslas and St. Adalbert is presented       as a three-aisled annex, the first three vaults of which are deepened by three side chapels.       At the western portal entrance, on the left northern part is situated the first side chapel named in honour of the donors “The Chapel of the Barton Family from Dobenin”. It is intended for the placement of the tombstone of Cardinal Josef Beran.

An almost square floor is bounded by the sandstone on the west and east walls. The front, north wall, from about three meters high, has a large stained-glass window. The stained glass paintings, as well as the wall painting on the west wall, express the allegory of Eight Blessings. The sculpture of St. Agnes of Premyslid is installed on this side in front of the entrance. The bronze figurative part is mounted on a sandstone base. A vertical pillar does not interfere with the stained glass. The wooden altar adheres to the eastern part, where the Gothic arch, with a Madonna with saints, is situated on the altar marble board-mensa.  

 

The chapel is entered through the south, grid gate in the central axis. This entrance is defined on the sides by massive Neo-Gothic sandstone railings: the upper surface is raised by the ornamental grid, and both the gate and railings are in the neo-Classical style.

 

Floorplan composition

Opposite the altar, on the central east-west axis, symmetrically, in a longitudinal position to the western wall, is designed the tomb. The basic configuration consists of a tombstone and a pedestal. 

The rectangular-based pedestal does not extend beyond the western part of the central diagonals of the chapel and fills the space between the perimeter border and the second row of paving.

 

Spatial context of placement

The tombstone and the pedestal are designed in logical proportions corresponding to their function. However, the top edge of the pedestal is designed in the way so that the total height of the assembly would not exceed the above-mentioned grid at the southern border of the chapel.

 

Artwork of the tombstone

The basic shape of the tomb follows the traditions of Roman sarcophagi. Slightly tapered narrowing to the lid, it evokes a hint of the outline of the curtain ledges.  The gently accentuated stability is lightened by the removal of a higher needle above the footstall. The main pedestal is designed in a predominant horizontal proportion, in a simple form of a block.

 

Selected materials, surface treatment, detail

The tombstone is designed from light grey specific Přibyslav spongilitu.  Fine nobility is thus achieved by the cultivated surface, submerged in the silk sub-line gloss.  The longitudinal face is marked “Josef Cardinal Beran”. The cardinal´s emblem will be placed according to the final decision in the axis below the inscription, or on the front wall toward the main aisle of the cathedral.  The embossed font and emblem will be presented in Roman font typography.

 

The pedestal is designed from coarse-grained sandstone of Hořice. The simple elasticity of the base element is emphasized by the vertical grating of the perimeter walls. The surface sailing method strengthens the shape and promotes the plasticity of the technical cut.

 

Due to the fact that the marble floor of the chapel is increased by two levels compared to the main aisle level, the height and uniqueness of the set gives a sense of grandeur from any view of the main three aisles of the temple.

 

In Prague 5.3.2018

Václav Hlaváček

 

Lokalita

Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě

Zadavatel

Arcibiskupství pražské

Realizace

04/2018

Category

Kultura, Umění