VELODROM – studie

 

 

„Národné cyklistické centrum“ je projekt Slovenského svazu cyklistiky, který si dal za úkol vybudovat nedaleko Dunajské Stredy závodní a tréninkový areál pro všechna odvětví sportovní cyklistiky a poskytnout tak slovenským profesionálům odpovídající zázemí. Pro výstavbu komplexu byl vybrán pozemek sousedící s již funkčním automobilovým závodním okruhem „Slovakia ring“.

 

ZASAZENÍ DO KRAJINY

 

Koncept členění areálu vychází z principů krajinotvorby s důrazem na návaznost ploch vzrostlé zeleně a průběžné vodní těleso při jižní hranici. Dominantním prvkem je hala s krytým velodromem pro interiérovou cyklistiku v návaznosti na ubytovací budovu s vegetační střechou. V zadní části pozemku jsou umístěná zbylá specializovaná sportoviště. Celým areálem se dále proplétají cyklistické trasy jak pro silniční cyklistiku, tak pro Freeride, který se odehrává z většiny v zalesněném území u potoka. Před budovou velodromu je směrem k parkovišti ponechán prostor pro trávník, který slouží jak rekreaci návštěvníků, tak pro různé přidružené eventy.

 

VELODROM

 

Hala velodromu je eliptického půdorysu a disponuje třemi podlažími; většinu interiéru tvoři samotná závodní dráha s centrální plochou a tribunami. Hlavní vstup se nachází na úrovni 2.NP a za tímto účelem je po celém obvodu dosypán terén.  3.NP je tvořeno převážně ochozem na vrchním okraji tribun a dvěma skyboxy a tribunou rozhodčích v severní části. 1.NP slouží především sportovcům. Hala se ve dvou místech propojuje s ubytováním.

Fasáda je tvořena kombinací obkladu z flexibilních desek s povrchovou úpravou z broušené omítky, prosklených výplní na bodových závěsech a předsazených prefabrikovaných železobetonových sloupů s tryskaným povrchem.

Konstrukčně zajímavé řešení haly velodromu s železobetonovou střechou ve dvou směrech křivosti bylo navrženo ve spolupráci se známou statickou kanceláří SHP profesora Stráského.

 

UBYTOVÁNÍ SPORTOVCŮ

 

Budova ubytování je členěna taktéž na 3 podlaží a půdorysně je tvořena mírně prohnutým obdélníkem. Poloměr zahnutí jižní fasády je cca 400 m. Oblouk severní fasády tvoří tečnu k elipse haly velodromu. Vstupuje se z jižní části do 1.NP.  Ze severní části je do úrovně 2.NP dosypán terén.

Obvodové konstrukce jsou tvořeny proskleným lehkým obvodovým pláštěm členěným výraznými horizontálami tvořenými vystupujícím obkladem z flexibilních desek s povrchem z broušené omítky. Střecha je navržena jako zelená se stabilním bezúdržbovým porostem z rozchodníků a vysokých trav.

LOKALITA

Orechová Potôň, Slovensko

STUPEŇ

Architektonická studie

Category

Kultura, Ostatní, Polyfunkce