VLNĚNA BUSINESS CENTRE

 

Administrativní komplex Vlněna se nachází jižně od historického centra Brna a sousedí s významnou komunikační osou „centrum města – Hlavní nádraží – Galerie Vaňkovka – autobusové nádraží Zvonařka“. Nachází se v zastavěném území městského bloku o ploše cca 40 tis m², který je vymezen ulicemi Dornych, Přízová a Mlýnská. Východní hranici areálu tvoří Svitavský náhon.

Návrh areálu reaguje na původní zástavbu továrny Vlněna a to zejména tím, jak pracuje s různými měřítky veřejného prostoru. Zachován zůstal i původní Palác Bochnerů ze Stražiska, který je jedním z nejstarších neorenesančních paláců v Brně. Od doby své výstavby v roce 1867 sloužil všem majitelům textilní továrny. Palác jen o vlásek unikl demolici – i přes vypsaný demoliční výměr se architekt ve shodě s investorem rozhodl palác zachovat a zrekonstruovat.

 

Původní textilní továrna

Továrna Vlněna vznikla v r. 1949 sloučením dvou textilních firem, Paul Neumark a Bratři Stiassini, které v této lokalitě působily už ve druhé polovině 19. století. Jejich hlavní výrobní činností byly polovlněné barevné tkaniny, resp. tkaniny z česané a jemně mykané příze. V této výrobě pak Vlněna pokračovala až do r. 1994 (barvení, předení, příprava pro tkaní, tkaní a zušlechťování). V druhé půlce 90. let se z areálu stal brownfield, který byl v důsledku své původní činnosti částečně kontaminován.

 

Urbanistické rozvržení

Základní osa areálu kopíruje severojižní směr. Je rovnoběžná s ulicí Přízovou a propojuje ulici Dornych s Mlýnskou přibližně středem celé lokality. Podél této osy jsou proti sobě rozmístěny základní hmoty celého konceptu – budovy A, B, C na východě a budovy F, G, H na západě.

Vzhledem k poloze v blízkosti centra města a bezproblémovému dopravnímu napojením pro automobilovou i hromadnou dopravu je pozemek ideální pro zajištění poptávky po administrativních prostorech s doplňkovými službami, jako jsou kavárny a restaurace. Nájemci komplexu se zatím počítají z řad technologických a IT firem či projekčních ateliérů.

V roce 2018 byly dokončeny budovy podél Přízovy ulice (F, G, H), na rok 2019 se plánuje uvedení do provozu dalších budov společně s Bochnerovým palácem (č.1 na plánku). Celý vnější prostor Vlněny bude otevřen veřejnosti a zasazen do zeleně obklopené vzrostlými stromy. Důležitou roli budou hrát vodní prvky – jezírko s rybami i optické propojení s říčkou Ponávkou. Projekt vznikl ve spolupráci s nizozemským zahradním architektem Lodewijkem Baljonem.

 

Parter otevřený veřejnosti

Dokončené západní budovy v Přízově ulici výrazně ustupují od uliční čáry. Tento nově vzniklý prostor ulici rozšiřuje na úkor pozemku investora a vnáší do ní díky v parteru umístěné kavárně a bistru život. Zároveň navádí k Bochnerovu paláci, v jehož přízemí vznikne restaurace přímo navazující na tento živý parter.

 

Architektonický koncept – vlajková loď areálu etapa I.

Netradiční, organicky pojatý tvar budovy H, momentálně „stěžejní lodi“ celého areálu Vlněny, reaguje na umístění, které tato budova v celém komplexu zaujímá. Jednotlivé anomálie jsou pak zapříčiněné uspořádáním vnitřních prostor pater, modelací formy a tvarem pozemku. Ten nejenže uvozuje náměstí, které uprostřed areálu vznikne, ale zároveň také sousedí s hlavní třídou, která jej lemuje v mírné diagonále. Právě v tomto místě se předpokládá četný pohyb osob, které budou budovu H v obrazném slova smyslu omílat ze tří směrů – z vedlejší Přízovy ulice podél ulic Plotní a Dornych až do vnitřních prostor areálu Vlněny.

Inspirací se zde stal oblázek, jehož oblý tvar také určují proudy, které jej omílají. Pro fyzické proudy lidí nesmí budova představovat bariéru, nýbrž objekt zvoucí ke vstupu do nově vznikajícího městského bloku, který je navržen tak, aby na sousední zástavbu plynule navazoval.

Dominantní a vizuálně exponovaná budova H působí z každého místa na pozorovatele jinak – opticky se mění. Tato vlastnost přirozeně zapadá do zvoleného konceptu prolínajících se organických proudů; její celkový vzhled pak získává budově a potažmo celému areálu pozornost.

 

Technické řešení fasády objektu H

Na fasádu objektu H jsou použity systémové flexibilní desky kotvené na hliníkové podkonstukci. Podkonstrukce je vyrektifikována do požadovaného tvaru daného projektem. Flexibilní desky jsou ohýbány a kotveny do podkonstrukce. Tímto způsobem je možno vytvořit nepravidelný půdorysný tvar doplněný i odklonem plochy fasády od vertikální roviny. Desky jsou dále opatřeny vícevrstvou omítkou s broušeným povrchem.

 

UMÍSTĚNÍ

Svatovítský poklad

LOKALITA

Městský blok vymezený ulicemi Přízova, Dornych a Mlýnská, Brno

KLIENT

CTP INVEST, SPOL. S R. O.

FÁZE PROJEKTU

2018 - 2020

FOTOGRAF

alexandra timpau + tomas slavik + vizualizace studia acht

Category

Administrativa, Komerční Prostory, Polyfunkce, Urbanismus